Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng ủy EVNHCMC triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong toàn đảng bộ

Ngày đăng: 28/07/2022

Chiều ngày 28/7, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty tại Hội trường Tổng công ty và 23 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Vương Kiến Quốc, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền – Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo tại hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe Đồng chí Vương Kiến Quốc, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền – Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, với những nội dung cốt lõi: Về phát triển kinh tế - xã hội; Về phát triển văn hóa, con người; Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Về lĩnh vực đối ngoại; Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Cán bộ, đảng viên Cơ quan Tổng công ty tham gia hội nghị.

Hội nghị đã giúp các giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Đồng thời, thể hiện rõ quyết tâm, bản lĩnh chính trị, giữ vững lâp trường tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ Tổng công ty đến cơ sở; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện để phát huy sức mạnh đại đoàn kết “trên dưới một lòng” theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đề ra.

Cán bộ, đảng viên các đơn vị tham gia hội nghị.

 

Đưa tin: Văn Thảo