Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2022 và kế hoạch công tác tháng 9/2022 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 12 tháng 8 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2022 và kế hoạch công tác tháng 8/2022 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 6 và sáu tháng đầu năm 2022; Kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2022 và kế hoạch công tác tháng 6/2022 như sau:
Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2022 và kế hoạch công tác tháng 5/2022 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3/2022 và kế hoạch công tác tiếp theo như sau:
Hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 1/2022 và kế hoạch công tác tháng 2/2022 như sau: