Chế độ lương & thưởng

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2018

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

31/03/2019
2 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2017

Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

28/03/2018
3 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công Ty Điện lực Tp.HCM

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Tổng Công Ty Điện lực Tp.HCM

20/06/2016