Kết quả thực hiện

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

28/06/2022
2 Công bố thông tin doanh nghiệp 2021

Văn bản số 4107/EVNHCMC-TCKT ngày 20/9/2021 về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước (theo nghị định 47/2021/NĐ-CP)

20/09/2021
3 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

28/06/2021
4 Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM

Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM

30/03/2021
5 EVNHCMC: Công bố thông tin bổ nhiệm Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc để thực hiện công bố thông tin theo quy định

27/07/2020
6 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

18/06/2020
7 Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

06/05/2020
8 1367-CV-EVNHCMC Thực hiện công bố thông tin theo ND 81 CP

31/03/2020
9 Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

03/04/2019
10 Báo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo

Báo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo (thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày cáo 18/9/2015).

20/06/2018
11 Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

20/06/2017
12 Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015

Báo cáo kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015

20/06/2016
13 Tình hình hoạt động năm 2014

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014

05/02/2015
14 Tình hình hoạt động năm 2013

Tình hình hoạt động năm 2013

02/01/2014