Kế hoạch SXKD & đầu tư phát triển

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
5 năm
1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (thực hiện theo mẫu tại Phụ lục III – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

20/06/2018
Hằng năm
2 Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023

15/03/2023
3 Tổng công ty Điện lực TP.HCM báo cáo công bố thông tin theo NĐ 47/2021/NĐ-CP

Tổng công ty Điện lực TP.HCM báo cáo công bố thông tin theo NĐ 47/2021/NĐ-CP

01/04/2022
4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư phát triển năm 2021 cảu Tổng công ty Điện lực Tp.HCM

Kế hoạch sản xuất kinh doanh & đầu tư phát triển năm 2021 cảu Tổng công ty Điện lực Tp.HCM

30/03/2021
5 1367-CV-EVNHCMC Thực hiện công bố thông tin theo ND 81 CP

31/03/2020
6 Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019

Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2019 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

31/03/2019
7 EVNHCMC thực hiện công bố thông tin theo NĐ 81

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi file công bố thông tin theo quy định gồm:

1. Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục IV – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

2. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VII – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

3. Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục X – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

28/03/2018
8 Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018

Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

28/03/2018
9 Công bố thông tin theo quy định

Tổng Công ty Điện lực TP.HCM kính gửi file công bố thông tin theo quy định, gồm:

1.Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục IV – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

2.Báo cáo tình hình sắp xếp, đổi mới năm 2016 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VII – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

3.Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2016 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục X – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

28/03/2017
10 Kế hoạch SXKD & đầu tư phát triển năm 2016

Kế hoạch SXKD & đầu tư phát triển năm 2016

13/04/2016
11 Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 2015

Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển 2015

04/02/2015