Pháp chế

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực

10/12/2013
2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/08/2014
3 Thông tư 19/2014/NĐ-CP ngày 18/6/2014 của Bộ Công Thương

Ban hành mẫu "Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt"

18/06/2014