Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 1, Quận 3 năm 2023; Thi công xây dựng và giám sát phần không điện phục vụ công tác mắc điện cho phát triển khách hàng năm 2023 Gói thầu: Tư vấn thiết kế và giám sát thuộc công trình: -XDM trạm chuyên dùng khu vực Quận 1, Quận 3 năm 2023; - Thi công xây dựng và giám sát phần không điện phục vụ công tác mắc điện cho phát triển khách hàng năm 2023 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng). PC Sài Gòn 01/10/2022
Hoàn thiện lưới điện khu vực Phường Tân Định, Bến Nghé, Bến Thành, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình – Quận 1 năm 2022 Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Sài Gòn 31/10/2022
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới REC, LBS và thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 09/12/2022
Cải tạo nhánh rẽ 110 kV Nam Sài Gòn 2 Gia hạn TBMT lần 2 Gói thầu số 1: Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng (một giai đoạn, 02 túi hồ sơ) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/11/2022
Cải tạo nhánh rẽ 110 kV Nam Sài Gòn 2 Gia hạn TBMT Gói thầu số 1: Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng (một giai đoạn, 02 túi hồ sơ) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/11/2022
Khai quang mé nhánh cây xanh trong hành lang lưới điện trung thế của Công ty Điện lực Bình Phú năm 2023 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 01/12/2022
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (lắp mới REC, LBS và thay thế RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 01/12/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Quận 6 năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 24/11/2022
Cải tạo đường dây 110 kV Cát Lái – Thủ Đức Đông Gia hạn TBMT lần 2 Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình, cung cấp toàn bộ vật tư và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng (một giai đoạn, 02 túi hồ sơ) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/10/2022
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 07 – 23 “Cầu chì, Fuse link, FCO, LBFCO, Chống sét, Dao cách ly, Băng keo các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 22/11/2022