Chi tiết gói thầu

Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại”
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại”
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại”
Giá gói thầu 1045427350
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng).
Nguồn vốn SCL và SXKD năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 17/01/2023
Đến ngày 06/02/2023
Địa chỉ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028).22126147
Fax (028).38756679.
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác